Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

Procedury szkolne w dobie pandemii w roku szkolnym 2020/21

Utworzono dnia 01.09.2020

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem/am wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.pspadamow i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

 2. Rodzice do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.

 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

 2. W szkole nie obowiązuje nosze maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  w dozowniku bezdotykowym przy wejściu
  głównym do placówki.

 4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.

 5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

 6. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.

 7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

 8. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

 9. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 1.  

 

 

 

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.

 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

 6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

 7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głownego w celu opuszczenia szkoly.

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Teresa Szymczak

 

 

 

- do wiadomości uczniów i rodziców

 

 

INFORMACJA

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie , jako administrator obiektów położonych przy ul. Kościelnej 2., należących do szkoły, w celu ochrony rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa

 

zakazuje wstępu

 

obcym osobom na teren posesji szkolnej, w tym na teren obiektów sportowych.

Informuję, że o każdym naruszeniu zakazu będą informowane służby porządkowe.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ORAZ ODPOWEDNIEGO REAGOWANIA

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

W OKRESIE STANU EPIEDMII COVID-19.

 

 1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożeniami oraz z odpowiednim zachowaniem podczas wykonywania pracy w trakcie funkcjonowania placówki w epidemii COVID-19.

 

 1. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Adamowie .

 

 1. Program szkolenia

 

  1. Zapoznanie pracowników z opracowanymi procedurami i instrukcjami dotyczącymi sposobu postępiania w okresie epidemii COVID-19:

 

 1. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły lub świetlicy,

 2. Procedura pobytu i zabawy w sali z dziećmi,

 3. Procedura wyjścia grupy na plac szkolny

 4. Procedura pobytu grupy na placu w wyznaczonych strefach,

 5. Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie typu: zmiana odzieży ze względów zdarzenia fizjologicznego lub złego samopoczucia ogólnego i zabezpieczenia obsługi w czasie pomocy dzieciom,

 6. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID -19,

 7. Procedura komunikacji z rodzicami,

 8. Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej,

 9. Procedura wydawania posiłków,

 10. Procedura dezynfekcji zabawek i sprzętów w salach dydaktycznych,


 

  1. Omówienie identyfikacji zagrożeń, które mogą występować na stanowisku pracy pracownika w związku z wirusem COVID -19.

 

  1. Omówienie zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych.

 

  1. Przestrzeganie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
   w środowisku pracy.

 

  1. Przedstawienie sposobu postępowania w razie podejrzenia zaistnienia zagrożenia zarażeniem wirusem COVID- 19 wśród dzieci i pracowników.

 

4. Czas trwania szkolenia – 2 godz. ...................................................

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

 

 1. Przyprowadzanie dziecka do szkoły

 

 1. Do szkoly rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

 2. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.

 3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.

 4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

 5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.

 6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoly może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic
  z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.

 7. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.

 8. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystć z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

 9. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.

 10. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

 

 1. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę

 2. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

 3. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

 4. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 5. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez rodzica lub udające się na konsultacje, zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujace chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.

 

 

 1.  

 2. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.

 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

 6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

 7. Uczklasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

 

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

 

 

 1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
  W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy,

 2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.

 3. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.

 4. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.

 5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

 6. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty
  i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić
  i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły oraz nauczyciel.

 7. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną.

 8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.

 9. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.

 10. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.

 11. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.

 12. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.

 13. Opiekunowie przebywający w jednej Sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.

 14. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem i pudełkiem na używane przez dziecko zabawki/pomoce.

 15. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.

 16. Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.

 17. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.

 18. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.

 19. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 20. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

 1. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystają z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.

 2. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania
  z boiska i placu zabaw.

 3. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5 metra.

 4. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.

 5. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

 6. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.

 7. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

 

Procedura pobytu grupy na placu zabaw

 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu zabaw i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.

 3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych, dopiero kolejnego po dezynfekcji sprzętów.

 4. Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą biało-czerwonych taśm. Między wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi minimum 1,5 metra.

 5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.

 6. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.

 7. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie.

 8. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

 9. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.

 10. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

 11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt między nimi.

 12. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.

 13. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

 

Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

 

 

 1. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej dezynfekcji.

 2. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i woźna lub drugi nauczyciel.

 3. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos.

 4. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego woreczka i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka z przedszkola.

 5. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta.

 

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

 

 

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa , rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).

 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.

 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.

 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

 6. Nauczyciel otwiera okno.

 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).

 8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.

 9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce.

 10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

 11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.

 12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

 13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
  o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

 

 

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica,).

 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.

 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.

 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

 5. Otwiera okno.

 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).

 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.

 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

​​

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie

 

 

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie
  z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.

 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik dane wpisuje do Księgi wejść szkoły.

 4. Pracownik ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez e-dziennik lub pocztę służbową.

 6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem - tel..412716311 lub drogą mailową e-dziennika ,

 7. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych z dyrektorem szkoły lub kierownikiem świetlicy pod numerem telefonu 41 2716311

 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

 

 

Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej

 

 1. Pracownik firmy cateringowej, dostarczający posiłki i produkty do szkoły, jest zobowiązany poinformować idyrektora telefonicznie lub mailowo o czasie planowanej dostawy.

 2. Pracownik firmy cateringowej dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej.

 3. Posiłki przewożone są w biodegradowalnych pojemnikach jednorazowych,
  w termosach transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym.

 4. Pracownik obsługi szkoły przyjmuje przywiezione posiłki w termosach w wejściu do bloku żywieniowego.

 5. Miejsce wyznaczone na dostarczone w biodegradowalnych jednorazowych pojemnikach jest wcześniej dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez Dyrektora.

 6. Przed przyjęciem dostawy, pracownik jest zobowiązany przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania
  i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.

 7. Przywiezione posiłki w pojemnikach jednorazowych i termosach transportowych, przed przekazaniem pracownikowi są dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika cateringu i następnie przekazane w miejsce wyznaczone w bloku żywieniowym.

 8. Po zakończonej procedurze dostawy posiłków do szkoły, powierzchnie dotykowe
  w pomieszczeniu, w którym odbywała się dostawa są dezynfekowane środkami dezynfekcyjnymi przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez dyrektora.

 

Dystrybucja obiadów na czas epidemii COVID-19

 

 1. Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej
  w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.

 2. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 2 metry.

 3. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 dzieci.

 4. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.

 5. W miejscu wyznaczonym w wydawalni posiłków pracownik wydaje obiad uczniom
  w pojemnikach jednorazowych, biodegradowalnych, wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru przez ucznia posiłku.

 6. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.

 7. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje jednorazowy pojemnik i sztućce do przeznaczonych to tego celu pojemników przystosowanych do zużytych jednorazowych naczyń.

 8. Uczeń może spozywać posiłek w naczyniach wielorazowych i korzystać ze sztućców wielorazowych pod warunkiem umycia ich w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzenia

 9. Pojemnik, o którym mowa w pkt. 7 znajduje się w wyznaczonym miejscu zwrotu naczyń w stołówce szkolnej.

 10. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.

 11. Naczynia zużyte pracownik szkoły w pojemniku przekazuje do pracownika firmy cateringowej.

 12. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.

 13. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieka nauczycieli grupy.

 14. Na stołówce mogą przebywać max. 2 grupy uczniów (20 osób), po dwoje dzieci przy jednym stoliku.

 15. Śniadanie dziecku może przygotować w domu rodzic.

 16. Przygotowane w domu śniadanie, dziecko przynosi do szkoły w jednorazowym naczyniu biodegradowalnym. Owoce i warzywa przyniesione z domu muszą być umyte i opakowane w jednorazowe biodegradowalne przez nauczyciela.

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19

 

 1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora zgodnie
  z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku
  i krzesełek. Karta kontroli dezynfekcji stanowi załącznik nr 1.

 2. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.

 3. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem

 4. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym.

​​

Procedura i harmonogram wydawania posiłków

 

 1. Nauczyciel / wychowawca klas I – III / wychowawca świetlicy, przed posiłkiem myje
  z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk.

 2. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku.

 3. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje posiłków w naczyniach do tego przystosowanych w miejscu wydawania posiłków (wydawalnia).

 4. Dzieci odbierają posiłek i siadają pojedynczo do stolików.

 5. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku dzieci myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe.

 6. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z instrukcją w procedurze.

 

 

 

 

 

Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

 

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. W przypadku szkół i przedszkoli dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.

W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy dziecka zabawkami przez niego użytymi.

W czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po użyciu przez dziecko odłożonych do indywidualnego pojemnika zabawek. Zabawki z pojemnika są dezynfekowane
 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:

 

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie

 

 1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę.

 2. Niektóre zabawki można myć w zmywarce — zabawki twarde, niewielkich rozmiarów można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest temperatura 82°C.

 3. Zabawki pluszowe należy regularnie prać — w przypadku maskotek i innych zabawek wykonanych z tkanin konieczne jest pranie, tylko w ten sposób możliwe będzie pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia roztoczy. Pranie powinno odbywać się
  w temperaturze 71°C przez trzy minuty lub w temperaturze 65°C przez dziesięć minut.

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych preparatów.

Etap 2: dezynfekcja

 

 1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia

 2. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.

 3. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu.

 

Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek

 

 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.

 

 

Procedura mycia i dezynfekcji zabawek

Zabawki materiałowe

Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki wypchane są określane jako zabawki miękkie. Najłatwiejszym sposobem czyszczenia jest wypranie
w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy, których nie można zanurzyć
w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jaki czyszczone są dywany lub tapicerki. W celu przeprowadzenia dezynfekcji do prania należy użyć proszku lub płynu o właściwościach dezynfekujących, a w odniesieniu do zabawek pranych bez pełnego zamoczenia - specjalnego preparatu w sprayu do dezynfekcji zabawek. Przed udostępnieniem dzieciom przedmioty muszą zostać dokładnie wysuszone.

 

W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte
i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji

 

 

Zabawki elektroniczne

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie
i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek - przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom.

Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek)

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba dezynfekować po każdym użyciu.

 

Kredki

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie zaleca się mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.

 

Książki

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć do sucha.

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzymanych w indywidualnych szafkach lub pudełkach.

Nowe zabawki

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki
i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu.

 


 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych

 

 

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce.

 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.

 3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel lub inny pracownik dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego

 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.

 5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych
i specjalistycznych.

 

 

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce.

 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.

 3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.

 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.

 5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce.

 

BHP w dobie koronawirusa

Utworzono dnia 01.09.2020, 10:11

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny