Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

Wypożyczane sprzętu komputerowego

Utworzono dnia 27.03.2020

Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie

z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie:

 

wprowadzenia Regulaminu wypożyczania sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 (Dz. U. z 25 marca 2020r poz. 530) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

Wprowadzam z dniem 25 marca 2020r. „ Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie”.

 

 

§ 2.

W/w regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 25 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie

z dnia 25 marca 2020r.


 

REGULAMIN
WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU KOMUTEROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA WYPOSAŻENIU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ADAMOWIE

 1. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.

 2. Pobieranie i zwrot sprzętu odbywa się w ustalonym wcześniej terminie w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie przy ul. Kościelnej 2 osobiście przez wypożyczającego lub w wyjątkowych przypadkach przez osobę wcześniej wyznaczoną.

 3. Przekazywanie sprzętu innym użytkownikom z pominięciem osoby materialnie odpowiedzialnej za sprzęt, w tym przypadku Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej jest zabronione.

 4. Podstawą wydania i przyjęcia sprzętu jest Protokół podpisany przez Pobierającego i Przekazującego.

 5. Sprzęt komputerowy wypożyczany jest rodzicom/prawnym opiekunom uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie w celu realizacji zadań dydaktycznych związanych ze zdalnym nauczaniem.

 6. W celu wypożyczenia sprzętu komputerowego należy skontaktować się z Dyrektorem szkoły, aby uzyskać informację o jego dostępności sprzętu.

 7. Po uzyskaniu potwierdzonej informacji o dostępności sprzętu w proponowanym terminie należy umówić się w budynku szkoły po odbiór sprzętu.

 8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia sprzętu koszty naprawy/zakupu ponosi wypożyczający po oszacowaniu przez osobę materialnie odpowiedzialną wartości naprawy/zakupu.

 9. Użytkownik zobowiązuje się użytkować wypożyczony sprzęt komputerowy zgodnie z przeznaczeniem.

 10. Zabronione jest modyfikowanie wypożyczonego sprzętu oraz instalowanie oprogramowania, które nie posiada odpowiednich licencji. Kopie w/w licencji należy zdeponować u Dyrektora szkoły.

 11. Zabronione jest wykorzystywanie wypożyczonego sprzętu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności powielania nośników z informacjami lub oprogramowaniem, na które wypożyczający nie posiada odpowiednich licencji.

 12. Zabronione jest przechowywanie w zasobach sprzętu komputerowego informacji, danych, plików (oprogramowania, muzyki, filmów), co do których wypożyczający nie posiada odpowiednich licencji lub praw autorskich.

 13. W przypadku instalacji oprogramowania bez pisemnej zgody Dyrektora szkoły użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na wypożyczonym sprzęcie.

 14. Użytkownik może wykorzystać zainstalowane na wypożyczonym sprzęcie oprogramowanie do celów dydaktycznych (zdalne nauczanie).

 15. Zabronione jest modyfikowanie zainstalowanego oprogramowania.

 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie wypożycza nieodpłatnie sprzęt

 

komputerowy w postaci ……………………………………………………………..

(nazwa, numer ewidencyjny)

 

dla ucznia ………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko ucznia)

 

na czas nauki zdalnej.

 

W imieniu w/w ucznia sprzęt komputerowy odbierają jego rodzice/ prawni opiekunowie:

 

…………………………………………………………………………………, którzy po

 

zapoznaniu się z „Regulaminem wypożyczenia sprzętu komputerowego znajdującego się na

 

wyposażeniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie” biorą materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

 

 

 

 

Adamów, dnia…………………….

 

 

 

 

………………………………………..                                                                                                                                                      ………………………………………..

Podpis wypożyczającego                                                                                                                                                                             Podpis Dyrektora

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 27.03.2020, 11:29

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny