Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

Statut Szkoły

Utworzono dnia 08.01.2020

 

 

STATUT

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Kornela Makuszyńskiego

w Adamowie

 

 

 

 

Podstawy prawne opracowania statutu:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60).

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.).

5. Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69, zm. Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz. 1130).

8. Rozporządzenie  MEN  z  28  marca  2017        r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz. U. poz. 703).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

10. Uchwała Rady Gminy Brody nr XII/79/17 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I


Przepisy wprowadzające

 

§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 2. Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 3. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 4. Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Brody.
 5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 6. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 7. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 8. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 9. Radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie, w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 10. Radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.

 11) Samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela    Makuszyńskiego w Adamowie.

 

 

§ 2.

 

1. Szkoła nosi nazwę:  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie posiada oddział przedszkolny.

3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Adamowie, ul. Kościelna 2.

4. Szkoła jest szkołą publiczną.

5. Nauka w szkole trwa osiem lat.

 

§ 3.

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Brody, ul. Staszica 3.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

3. Szkoła jest jednostką budżetową.

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

 

 

 Rozdział II
 

Cele i zadania Szkoły

 

§ 4.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

2. Celami i zadaniami Szkoły są:

1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania;

2) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

3) realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;

4) realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;

5) umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia;

6) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia;

7) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności;

8) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;

9) zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej;

10) wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

 

 

§ 5.

 

1.  Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1) innowacyjny i nowatorski proces nauczania, udział w konkursach przedmiotowych oraz uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym;

2) realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły, programów autorskich nauczycieli;

3) systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów;

4) poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw;

5) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów;

6) wspieranie uczniów mających trudności w nauce;

7) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu;

8) upowszechnianie tolerancji światopoglądowej i wolności sumienia;

9) rozwijanie   wrażliwości  moralnej,  poczucia   sprawiedliwości,  szacunku  dla   drugiego człowieka;

10) budzenie szacunku do pracy m.in. poprzez zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska;

11) budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem;

12) rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz aktywności twórczej;

13) wdrażanie samodyscypliny i punktualności;

14) kształtowanie poczucia odpowiedzialności;

15) rozwijanie samorządności;

16) naukę praworządności i demokracji;

17) rozwijanie miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;

18) naukę szacunku dla wspólnego i cudzego mienia;

19) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli;

20) współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania, łagodzenia i zwalczania wśród młodzieży patologii i agresji;

21) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w Szkole oraz w trakcie wycieczek i innych imprez;

22) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

23) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

24) prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;

25) organizowanie zajęć nauki religii i etyki;

26) organizowanie pomocy specjalistycznej dla uczęszczających do Szkoły dzieci niepełnosprawnych.

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb m.in. poprzez organizowanie zajęć świetlicowych, pomoc pedagoga i pomoc medyczną.

3. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

4. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności z nauką, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej m.in. poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, indywidualnego nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów.

5. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły.

6. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole oraz zasady współdziałania Szkoły z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III
 

Organy Szkoły

§ 6.

 

 Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 

§ 7.

 

1.  Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.

2. Dyrektor Szkoły:

1) kieruje jej bieżącą działalnością;

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

3) reprezentuje Szkołę na zewnątrz;

4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:

1) pełnomocnictwa udzielonego mu przez organ prowadzący;

2) obowiązujących przepisów prawa.

4. Dyrektor wykonuje zadania szkoły.

5. Do zadań Dyrektora Szkoły należy m. in.:

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą;

2) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawianie go Radzie Pedagogicznej i rodzicom (prawnym opiekunom);

3) przedstawianie  przed  zakończeniem  roku  szkolnego  Radzie  Pedagogicznej  i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego;

4) opracowywanie rocznych planów pracy;

5) przygotowywanie projektu arkusza organizacyjnego;

6) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) dzieci;

7) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;

8) przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi;

9) ustalanie przydziałów zadań pracownikom;

10) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły;

11) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Szkoły;

12) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły;

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

§ 8.

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z ustawy oraz celów kształcenia, wychowania i opieki.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole .
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 5. Rada Pedagogiczna uchwala i zatwierdza zmiany w statucie szkoły;
 6. Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców/prawnych opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Zebrania organizuje się po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 11. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 12. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.

 

§ 9.

 

1.  Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Szkoły wspierającą działalność statutową Szkoły.

2. Szczegółowe zadania, tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa regulamin Rady Rodziców.

3. Skład oraz kompetencje Rady Rodziców określa ustawa.

 

 

§ 10.

 

1.  W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.

6. Samorząd  w  porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

§ 11.

 

1.  Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez:

1) wymianę informacji;

2) opiniowanie;

3) wnioskowanie;

4) podejmowanie uchwał;

5) podejmowanie wspólnych działań.

 

3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:

1) spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora z przedstawicielami organów;

2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów.

 

4. Współdziałanie organów ma na celu zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju uczniom oraz podnoszenie poziomu pracy Szkoły.

 

5. Organy Szkoły współpracują ze sobą promując działalność Szkoły.

 

6. Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora. W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów Dyrektor może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.

 

7. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu, organ Szkoły może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV


Organizacja pracy Szkoły

 

§ 12.

 

1.  Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, opiekuńczych oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora.

 

§ 13.

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat.

 

§ 14.

 

1.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Dyrektor umożliwia wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap kształcenia: w klasach I-III i klasach IV-VIII.

3. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

 

§ 15.

 

1.  Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

4. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

 

5. W szczególności zajęcia dydaktyczno  -wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

6. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą).

 

 

§ 16.

 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz poza terenem Szkoły.

 

2. W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i imprez szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.

 

3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych, po zajęciach oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych według ustalanego harmonogramu.

 

5. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.

 

6. W Szkole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców (prawnych opiekunów), poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

 

7. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

 

8. W przypadku złego samopoczucia ucznia jest powiadamiany jego rodzic (prawny opiekun). Uczeń pozostaje pod opieką pracowników Szkoły do czasu przybycia po niego rodzica (prawnego opiekuna).

 

9. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły.

 

§ 17.

1.  W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

 

2. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów).

 

3. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.

 

5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

6. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

 

7. Do zadań bibliotekarza należy:

1) opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

4) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych zbiorów bibliotecznych;

5) prowadzenie ewidencji użytkowników;

6) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

8) organizowanie konkursów czytelniczych;

9) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową, społeczną oraz patriotyczną;

10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;

11) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;

12) zakup i oprawa książek;

13) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami);

14) współpraca z innymi bibliotekami.

 

§ 18.

 

1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w Szkole, organizuje się świetlicę szkolną.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

3. Liczba uczniów w grupie wychowawczej wynosi do  25.

4. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin.

6. W świetlicy uczniowie mają możliwość spożycia gorącego posiłku w czasie pobytu w szkole.

 

 

 

Rozdział V


Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

 

§ 19.

Oddział przedszkolny wchodzi w skład struktury organizacyjnej Szkoły.

 

§ 20.

Obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego mają dzieci 6-letnie, a dzieci 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

§ 21.

1.  Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej. Czas zajęć w ramach, których realizowana jest podstawa programowa wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęć trwa 60 minut.

 

2. Oddział przedszkolny ma na celu stymulowanie i wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole podstawowej.

 

3. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

4. Dzieciom w oddziale przedszkolnym zgodnie z rozpoznanymi u nich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi udziela się pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Rozdział VI


Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

§ 22.

 

1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy powołany przez dyrektora szkoły.

 

2.  Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi:

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych;

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących;

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy;

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

 

3. Doradztwo edukacyjno - zawodowe w Szkole realizowane jest przez wykwalifikowanego nauczyciela, a  także przez wychowawców , przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy.

 

4. Doradztwo edukacyjno - zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z:

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych itp.;

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców;

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej;

5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy;

6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową, np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, zmiana zawodu;

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem oświatowym,

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

 1. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;

2) zajęciach edukacyjnych w klasach I – VIII dotyczących orientacji zawodowej;

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

4) zajęciach z wychowawcą.

 

 

Rozdział VII


Formy opieki i pomocy uczniom

 

§ 23.

Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele, a szczególnie wychowawcy.

 

§ 24.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 

§ 25.

 Wychowawca i  nauczyciele  otaczają szczególną opieką i wsparciem uczniów potrzebujących pomocy.

 

 

 

§ 26.

Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia, po rozpoznaniu ich sytuacji, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

 

Rozdział VIII


Nauczyciele i inni pracownicy

 

§ 27.

1. Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

 

2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacyjny.

 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Szkoły określa Dyrektor.

 

 

§ 28.

 

 Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy:

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów;

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

8)  wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach   i oddziałach oraz w ośrodkach,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności    uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w  wewnątrzszkolnych  zasadach  oceniania;

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach;

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu  z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;

21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów kp

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, określonych w „Regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie” a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć;

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

27) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i  doskonaleniem zawodowym.

 

Zadania wychowawców klas

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a   w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz    przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych

i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego

i efektywnego organizowania sobie pracy;

13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

17) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

19) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą;

20) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród

i udzielania kar. Wychowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy;

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4) wypisuje świadectwa szkolne;

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej. 

 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

 

 1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm.

 W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

5)zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - szczególnie  w toaletach szkolnych;

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora;

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej                       i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

8. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole.

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły;

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

 

 

   Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;

6) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;

7) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;

8) uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;

9) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;

10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

11) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);

12) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania  i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

15) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

16) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

 

            Do zadań pedagoga szkolnego należy:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, analizowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień ucznia;

b) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w środowisku szkolnym;

c)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;

d) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

e) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

f)prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

g)podejmowanie działań wynikających z programu profilaktyczno – wychowawczego

h)działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 1. współpraca poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ucznia i dziecka;

j) nadzór i pomoc w przygotowaniu opinii do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych instytucji

k) prowadzenie dokumentacji pracy.

§ 29.

 

 1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.

 

4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy sporządzonym na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły.

 

5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in.:

1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć;

2) stymulowanie rozwoju uczniów;

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§ 30.

 

 1.  W celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły zatrudnia się pracowników obsługi.

 

2. Do ogólnego zakresu zadań pracowników obsługi należy:

1) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w Szkole oraz przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;

2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych oraz poleceń i wymagań stawianych przez Dyrektora;

3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań;

4) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w środowisku pracy;

5) udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do Szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

 

 

Rozdział IX


Zasady oceniania

 

§ 31.

 

 1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości, umiejętności w stosunku do standardów edukacyjnych, a także wymagań wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2) ocenianie bieżące;

3) klasyfikowanie śródroczne i roczne;

4) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz sprawdzianu umiejętności i wiadomości.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ustnie uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów w trakcie I etapu edukacyjnego (klasy I-III) ma charakter opisowy, a w przypadku sprawdzianów podsumowujących etap nauczania, punktowy lub procentowy.
W trakcie semestru nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oceniają osiągnięcia uczniów w skali od 1do 6.

5. Począwszy od klasy IV ustala się skalę ocen bieżących, śródrocznych i rocznych w stopniach w następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

6. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

 

7.Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń który:
  1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
  2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,
  3. proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania w tej klasie,
  4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
   i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, /regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który:
  1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
  2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 3. stopień dobry otrzymuje uczeń który:
  1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
  2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań w podstawach programowych,
  2. rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:

 1. ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają  możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu nauki,
 2. rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 2. nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim /elementarnym/ stopniu trudności.

 

Zakres wymagań

STOPIEŃ

 

 

Konieczne

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

 

-

-

-

-

Niedostateczny      /1/

+

-

-

-

Dopuszczający      /2/

+

+

-

-

dostateczny           /3/

+

+

+

-

dobry                     /4/

+

+

+

+

bardzo dobry        /5/

 

8.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, jeśli nie są one

     zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez    

     ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

9. Nauczyciel może stosować w dziennikach przy ocenach cząstkowych zapis „plus”, „minus”.   

    Nie dopuszcza się tychże znaków przy ocenach śródrocznych i rocznych

W klasyfikacji śródrocznej i końcowej obowiązuje stosowanie skali ocen zgodnie
z rozporządzeniem właściwego ministra.

10. Zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję  

    ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.           

11. Nauczyciel ma obowiązek motywować pisemnie śródroczne i roczne oceny niedostateczne z  

   przedmiotu, nieodpowiednie z zachowania oraz ocenę celującą z przedmiotu.

12.W przypadku prac klasowych należy umożliwić uczniom uzyskanie oceny celującej poprzez

  dobór tematyki sprawdzianu i poziomu trudności.

13.Prace kontrolne wchodzą w skład dokumentacji przebiegu nauczania w każdym etapie

  edukacyjnym. Są archiwizowane do końca bieżącego roku szkolnego przez nauczyciela

  przedmiotu.

14.Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej

   poszczególni nauczyciele zobowiązani są do:

 1. poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach
  z miesięcznym wyprzedzeniem. Informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych rodzic otrzyma na piśmie podczas zebrania z rodzicami lub droga pocztową. Potwierdzenie zawiadomienia przechowywane jest w dokumentacji szkoły,
 2. ustalenia oceny klasyfikacyjnej z trzydniowym wyprzedzeniem,

15 . Dopuszcza się możliwość podwyższenia proponowanej oceny po ustaleniu terminu oraz 

   formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia przez nauczyciela i rodzica.

16.Ustalona przez nauczyciela ocena półroczna i roczna może być zmieniona w wyniku

   egzaminu sprawdzającego.

 

 

Tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego w przypadku odwołania się ucznia od ustalonej oceny semestralnej lub końcowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. Egzamin przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na 3 dni przed radą  klasyfikacyjną w danym okresie.
 2. Termin egzaminu ustala dyrektor - nie może to być termin późniejszy niż jeden dzień przed radą plenarną.
 3. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor powołuje 3 osobową komisję
  w składzie:
 • dyrektor szkoły
 • nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
 • nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

      4.  W egzaminie może uczestniczyć wychowawca klasy bez prawa głosu - dalszy tryb  

           postępowania jest taki sam jak w przypadku egzaminu poprawkowego.

      5. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
           z plastyki, muzyki techniki /informatyki/ oraz wychowania fizycznego, z których egzamin  

           powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

      6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,
 2. termin egzaminu,
 3. pytania egzaminacyjne,
 4. wynik egzaminu,
 5. ocenę wystawioną przez komisję.

17.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko
     w wyniku egzaminu poprawkowego.

Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego.

 1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych.

 W przypadku długotrwałej choroby dziecka lub trudnej sytuacji losowej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w drodze jawnego głosowania.

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
 3. nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne zajęcia  edukacyjne –  jako  członek komisji.

   

 

   Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 1. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
 1. skład komisji,
 2. termin egzaminu,
 3. pytania egzaminacyjne,
 4. wynik egzaminu,
 5. ocenę wystawioną przez komisję.

                  6.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

                      poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w

                      dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do

                      końca września.

 

18. Uwagi dotyczące zachowania ucznia odnotowywane są w zeszycie uwag prowadzonym przez wychowawcę klasy, spostrzeżenia wpisują wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

19. Ustala się skalę oceny zachowania ucznia:

1. Pierwszy etap edukacyjny (klasy I –III szkoły podstawowej)

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową. Kryteria ocen z zachowania
  w klasach I - III uwzględniają respektowanie przez ucznia zapisów Statutu Szkoły.

2. W klasach IV-VIII ustala się następujące oceny z zachowania:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

3.Kryteria ocen z zachowania w kl. IV-VIII

1)         Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. wzorowo wywiązuje się z obowiązku szkolnego oraz podjętych prac i zadań,
 2. wykazuje duże zainteresowanie nauka i dba o rozwój własnych zainteresowań,
 3. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły
 4. przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły
 5. reprezentuje klasę i szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych
 6. dba o estetykę i mienie klasy i szkoły
 7. stanowi wzór i przykład dla innych
 8. wyróżnia się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią
 9. właściwie reaguje na używanie słownictwa niezgodnego z przyjętymi normami i złe zachowanie
 10. współpracuje w grupie
 11. chętnie pomaga innym
 12. okazuje szacunek dorosłym

ł) przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy zagrożenia,

 1. dba o stosowny ubiór, czystość i własne zdrowie
 2. jest punktualny( dopuszcza się 2 spóźnienia w ciągu semestru)

2)         Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. właściwie wywiązuje się z obowiązku szkolnego oraz podjętych prac i zadań,
 2. wykazuje zainteresowanie nauką
 3. bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozumie potrzebę pracy nad sobą
 4. jest aktywny w działaniach na rzecz klasy i szkoły
 5. przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły
 6. stara się reprezentować klasę i szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych
 7. dba o estetykę i mienie szkoły
 8. wyróżnia się kulturą osobistą
 9. jest życzliwy i uprzejmy dla innych
 10. współpracuje w grupie
 11. reaguje na używanie słownictwa niezgodnego z normą i złe zachowanie
 12. okazuje szacunek dorosłym

ł) przestrzega zasad bezpieczeństwa

 1. dba o stosowny ubiór, czystość i własne zdrowie
 2. jest punktualny

3)         Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie uczęszcza do szkoły
 2. nie zawsze dba o rozwój własnych zainteresowań
 3. wywiązuje się z powierzonych obowiązków, ale jego aktywność wymaga zachęty ze strony nauczyciela
 4. czasami samodzielnie podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły
 5. przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły
 6. dba o estetykę i mienie klasy i szkoły
 7. nie zakłóca toku lekcyjnego
 8. jest życzliwy i uprzejmy dla innych
 9. udziela pomocy potrzebującym, ale jego działanie wymaga mobilizacji ze strony nauczyciela
 10. nie zawsze reaguje na używanie słownictwa niezgodnego z normą i złe zachowanie innych
 11. przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa
 12. dba o czystość i własne zdrowie

ł) jest punktualny

4)         Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie uczęszcza do szkoły,
 2. stara się wywiązywać z powierzonych obowiązków,
 3. nie zawsze dba o rozwój własnych zainteresowań
 4. jest mało aktywny w działaniach na rzecz klasy i szkoły
 5. często nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły
 6. stara się dbać o estetykę oraz mienie klasy i szkoły
 7. na zwracaną uwagę reaguje właściwym zachowaniem, ale czasami zakłóca tok lekcji
 8. nie zawsze reaguje na złe zachowanie innych
 9. broniąc swoich praw, widzi tylko własne dobro, a nie zespołu klasowego
 10. nie zawsze dba o czystość osobistą i swoje zdrowie
 11. wykazuje chęć poprawy.

5)         Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie uczęszcza do szkoły, ale zdarzają się nieusprawiedliwione nieobecności
 2. powierzone obowiązki wykonuje niedbale
 3. uchyla się od działań na rzecz klasy i szkoły
 4. nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły
 5. niszczy mienie klasy i szkoły
 6. nie dba o rozwój swoich zainteresowań
 7. nie szanuje pracy innych
 8. nie przestrzega norm kulturalnego zachowania
 9. często zakłóca tok zajęć
 10. nie reaguje na zwracane uwagi
 11. jest arogancki i kłótliwy
 12. często wszczyna bójki

ł) zdarza się, że prześladuje słabszych i młodszych

 1. przyłącza się do grup łamiących zasady współżycia społecznego
 2. lekceważy zasady bezpieczeństwa i stwarza zagrożenie dla innych
 3. nie dba o własne zdrowie i czystość osobistą
 4. ulega nałogom.

6)         Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych
 2. nagminnie wagaruje
 3. ma nieusprawiedliwione nieobecności w szkole
 4. uchyla się od wszelkich działań na rzecz klasy i szkoły
 5. nie dba o rozwój własnych zainteresowań
 6. nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły
 7. celowo niszczy mienie klasy i szkoły
 8. nie szanuje pracy innych
 9. zakłóca tok lekcji
 10. na zwrócone uwagi nie reaguje
 11. jest arogancki, wulgarny i kłótliwy
 12. narusza godność osobistą, używając obraźliwych słów i gestów

ł) wszczyna bójki, narusza nietykalność cielesną

 1. prześladuje słabszych i młodszych
 2. wyłudza pieniądze, a nawet kradnie
 3. popadł w konflikt z prawem
 4. działa w grupach nieformalnych

r)nie dba o własne zdrowie i czystość osobistą

      s)ulega nałogom, nie wykazuje chęci poprawy.

 

20. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, uwzględniający obowiązujące przepisy.

 

 

 

Rozdział X


Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki

 

§ 32.

 

1. Uczeń ma prawo w szczególności do:

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych oraz do indywidualnego toku i programu nauczania;

2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

3) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny;

4) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac domowych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej;

5) wyrażania opinii i wątpliwości  dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi;

6) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego;

7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

10) reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach;

11) swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr innych osób;

12) swobodnego rozwoju swojej osobowości;

13) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;

14) pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

15) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

16) pomocy socjalnej;

17) poszanowania przekonań religijnych;

18) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej.

2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora, wychowawcy, a w razie potrzeby do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko Szkoły, po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.

3. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy;

2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę;

3) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;

5) dopełnianie obowiązku uzupełniania usprawiedliwienia nieobecności od rodzica (prawnego opiekuna) w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły;

6) dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;

8) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;

9) właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom Szkoły poprzez społecznie akceptowane formy;

10) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;

11) przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego;

12) dbanie o schludny wygląd; czyli czyste ubranie, brak makijażu, manicure, naturalny kolor włosów; noszenie nieśliskich butów zmiennych w budynku szkoły

13) przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas  lekcji, przerw międzylekcyjnych, na terenie biblioteki i świetlicy .

 1. przebywanie podczas zajęć w budynku szkoły, przestrzeganie zakazu opuszczania budynku podczas zajęć lekcyjnych
 2. zakaz przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych zagrażających zdrowiu lub życiu uczniów i pracowników szkoły.

 

§ 33.

 

1. Uczeń może być nagradzany lub karany.

2. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

3. W Szkole nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec ucznia karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

5. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Dyrektora.

6. Rozstrzygnięcie Dyrektora w sprawie jest ostateczne.

 

§ 34.

 

 1.  Ucznia można nagrodzić za:

1) rzetelną naukę;

2) pracę na rzecz Szkoły;

3) wybitne osiągnięcia w nauce;

4) wzorowe zachowanie i postawę;

5) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.

2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów:

1) pochwała od wychowawcy w obecności całej klasy;

2) pochwała od Dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej;

3) list pochwalny od wychowawcy lub Dyrektora;

4) dyplom;

5) nagroda rzeczowa;

6) świadectwo z wyróżnieniem.

 

 

§ 35.

 

 1.  Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu ustala się następujące kary dla ucznia:

1) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela;

2) upomnienie Dyrektora;

3) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji;

4) obniżenie oceny z zachowania;

5) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia;

6) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem imprez i wycieczek programowych;

7) zakaz posiadania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły w przypadku złamania zakazu korzystania z nich podczas trwania lekcji.

2. Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty uczeń może być także ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych. Zastosowanie tej kary następuje w przypadkach, gdy:

1) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa;

2) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających przyszedł na zajęcia organizowane przez Szkołę;

3) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz uniemożliwia realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych szkoły.

 

 

 

 

 

Rozdział XI


Rodzice (prawni opiekunowie)

 

§ 36.

 1.  Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Współpraca Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywa się poprzez indywidualne konsultacje, zebrania klasowe, zebrania ogólne oraz zebrania Rady Rodziców.

3. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Szkole na podstawie harmonogramu opracowanego na początku danego roku szkolnego, a także na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczycieli.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Szkoły i planów pracy w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4) składania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Szkoły;

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.

 

 

Rozdział XII

 

§ 37.

Zasady rekrutacji

 

 1. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły regulują odrębne przepisy prawa w tym zakresie.
 2. Zasady rekrutacji określone są w procedurze rekrutacji uchwalanym przez Radę Pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

Rozdział XIII

 

§ 38.

Ceremoniał szkolny

 

1. Szkoła  tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie jest opisem uroczystości z udziałem flagi państwowej. Należą do nich ślubowanie, obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych. Nawiązuje bowiem do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne, uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.

2. Dla społeczności szkolnej flaga państwowa jest symbolem Polski – Narodu - Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

3. Uroczystości z udziałem flagi państwowej wymagają  zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.

4. Przechowywanie, transport i przygotowanie flagi do prezentacji wymagają właściwych postaw jej poszanowania.

4. Flaga państwowa jest przechowywana na terenie szkoły.

5. Ponieważ uczestnictwo w poczcie flagowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego szacunku.

6. Skład osobowy pocztu flagowego tworzą:

Chorąży (sztandarowy)  - uczeń.

Asysta – dwie uczennice.

7. Kadencja pocztu flagowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

8. Po zakończeniu kadencji uczniom wręczane są pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska wpisuje się do kroniki szkolnej.

9. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu flagowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

10. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń - garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie.

Uczennice - biała bluzka i ciemne spódnice, czarne obuwie.

11. Insygnia pocztu.

Biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.

12. Udział flagi państwowej w uroczystościach na terenie szkoły:

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

2) ślubowanie klas pierwszych;

3) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości;

4) uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły.

13. Chwyty flagi.

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu flagowego ustala się następujące postawy i chwyty:

Postawy

Opis chwytu

„zasadnicza”

Flaga oparta na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała.

„spocznij”

Flaga trzymana przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

„na ramię”

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni.

„prezentuj”

Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką flagę do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce flagi tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.

„salutowanie w miejscu”

Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla flagę w przód do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi  do postawy „prezentuj” i „spocznij”.

„salutowanie w marszu”

Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy „na prawo patrz” - pochyla flagę; „baczność” - bierze flagę na ramię.

 

 

 

14. Komendy dla pocztu flagowego podczas uroczystości szkolnych.

 Wejście pocztu flagowego:

Komendy i ich kolejność

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet flagowy

Flaga

„proszę o powstanie”

Powstają przed wyjściem pocztu flagowego

„spocznij”

 

„baczność”, flagę państwową wyprowadzić

W postawie „zasadniczej”

 - postawa „zasadnicza”

- wyjście pocztu

 

- postawa „zasadnicza”

- „na ramię w marszu”

 

„spocznij”

Uczestnicy siadają

 

 

 

15. Ceremoniał przekazania flagi.

Komendy

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet flagowy

Flaga

proszę wstać

uczestnicy wstają

postawa

„spocznij”

 

postawa

„spocznij”

 

poczet flagowy oraz nowy skład pocztu do przekazania flagi - wystąp

uczestnicy postawa „zasadnicza” nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu flagi

postawa

„zasadnicza”

 

-postawa „zasadnicza”

- postawa „prezentuj”

 

„baczność” flagę państwową przekazać

uczestnicy postawa „zasadnicza”

- nowy poczet w kolejności uczennica, uczeń, uczennica wykonuje krok do przodu

- dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

 

- salutowanie w miejscu

postawa

„spocznij”

 

- chorąży podaje flagę jednej z asysty,

- przekazuje szarfę potem rękawiczki nowemu chorążemu, następnie odbiera flagę,  przekazuje ją nowemu chorążemu  mówiąc:

„ Przekazujemy Wam flagę państwową – symbol naszego Narodu. Noście ją z dumą i honorem”.

- salutowanie w miejscu

„baczność” ustępujący poczet odmaszerować „spocznij”

uczestnicy w postawie „zasadniczej” mogą nagrodzić barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

postawa „zasadnicza”

postawa „spocznij”

 

 

postawa „prezentuj”


postawa „spocznij”

 

„baczność” - flagę państwową wyprowadzić

postawa „zasadnicza”

postawa „zasadnicza” wyprowadzenie pocztu flagowego

postawa „zasadnicza”

 

postawa „zasadnicza”

postawa „na ramię w marszu”

 

spocznij

uczestnicy siadają

 

 

 

16. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych.

Komendy

Opis zachowania się uczestników

Poczet flagowy

Flaga

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

 

 

„baczność”  flagę państwową wprowadzić

Uczestnicy w postawie zasadniczej

-wprowadzenie pocztu flagowego

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

 

-postawa „na ramię”

 -postawa  „zasadnicza w marszu”

„do ślubowania”

Uczestnicy w postawie „zasadniczej” ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania

Postawa „zasadnicza”

-postawa „prezentuj”

-postawa „salutowanie w miejscu”

 

„po ślubowaniu”

Uczestnicy „spocznij” ślubujący opuszczają rękę

Postawa „spocznij”

 

-postawa „prezentuj”

-postawa „zasadnicza”

 

„baczność”- flagę państwową wyprowadzić

Uczestnicy postawa „zasadnicza”

 postawa  zasadnicza

wyprowadzenie flagi

 

- postawa „na ramię w marszu”

spocznij

Uczestnicy siadają

 

 

 

 

Rozdział XIV


Postanowienia końcowe

§ 39.

 

1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Szkoła działa jako jednostka budżetowa prowadząca samodzielną gospodarkę finansową.

    Księgi finansowe prowadzone są w siedzibie organu prowadzącego.

4. Sprawy nieuregulowane w statucie rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw, odrębne przepisy.

5. Wszelkie zmiany w Statucie uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

6. Poprzedni statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie z dnia 29 listopada 

   2017 roku , uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Radę Rodziców traci moc z dniem

  14 listopada 2019 roku.

7.  Statutu uchwalony prze Radę Pedagogiczną dnia 14 listopada 2019 roku ( Uchwała nr 11/2019/2020)

8. Rada rodziców  pozytywnie zaopiniowała statut w dniu 29 listopada 2019 roku

9. Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku.

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: