Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

Deklaracja dostępności

Utworzono dnia 26.02.2021

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Adamowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

multimedia nadawane na żywo,

treści od innych podmiotów.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

wyróżnienie odnośników.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Szymczak adres mailowy: spadamow@wp.pl

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 271 63 11

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

Do siedziby Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie przy ul. Kościelnej 2 można dojechać busem linii Starachowice – Bór Kunowski Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 150 metrów. 

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

 

Opis ogólny budynku przy ul. Kościelnej 2

Budynek: Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie ul. Kościelna 2, miejscowość Adamów, kod 27-230 poczta: Brody

 

Do budynku prowadzi wejście: od ulicy Kościelnej

 

Do wejścia od ulicy Kościelnej nie ma schodów

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Adamowie przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: spadamow@wp.pl , tel./faks: 41 271 63 11

 

Osoby uprawnione - klienci Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 26.02.2021, 16:18

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny