Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

Regulamin biblioteki

Utworzono dnia 14.03.2017

REGULAMIN

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. K. Makuszyńskiego w Adamowie

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) – art. 22.
 2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. 39 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 2.
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) – art. 42 ust. 3.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.).
 5. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom i pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie (dalej: szkoła). Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą kart czytelników .

I. Postanowienia ogólne

 1. Do zadań biblioteki należy:
  1. wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,
  2. dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,
  3. wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  4. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej,
  5. współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z bibliotekami publicznymi,
  6. wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
  7. stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  8. organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych,
  9. upowszechnianie czytelnictwa i języka ojczystego,
  10. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania,  uczenia się oraz samodzielnego wyszukiwania i korzystania z informacji.
  11. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, budzenie zainteresowania ojczystą tradycją oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 2. Księgozbiór biblioteki udostępniany jest nauczycielom, pracownikom oraz uczniom i rodzicom.
 3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 4. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 5. W czasie wolnym od zajęć szkolnych biblioteka ma dyżury, o których czytelnicy są odpowiednio wcześnie informowani.

II. Regulamin wypożyczalni

 1. Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoje konto.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki:
  • lektury na okres 3 tygodni
  • pozostałe książki na okres 1 miesiąca

W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

 1. Termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki upływa:
  1. dla uczniów dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego,
  2. dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z dniem rozwiązania umowy.

Opiekunowie klasopracowni (nauczyciele) mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych na potrzeby danej klasy. Ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.

Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela.

Wobec czytelników (uczniów) przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. Upomnienia mogą być przekazywane poprzez wychowawcę danej klasy rodzicom.

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, zobowiązany jest:

 •  odkupić taką samą książkę,
 • w wyjątkowych wypadkach, gdy jest to pozycja nieosiągalna na rynku, odkupić inną książkę o podobnej wartości wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką przez dokonanie zwrotu wszystkich pobranych materiałów.

 

 

III. Regulamin czytelni

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni.
 3. Czytelnia jest także miejscem cichej nauki własnej oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych

Komputery znajdujące się w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

 1. Każda osoba korzystająca z komputerów w bibliotece jest zobowiązana do dbałości o sprzęt, zachowania czystości, przestrzegania norm bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki i jest odpowiedzialna za wszystkie straty powstałe z jej winy.
 2. Uczniowie mogą korzystać z komputera i Internetu w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza, każdy użytkownik zobowiązany jest do wpisania się na listę korzystających z komputerów.
 4. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się równocześnie maksymalnie dwóch użytkowników.
 5. Bezwzględny zakaz dotyczy:
  1. samodzielnego instalowania programów oraz zmian ich konfiguracji, a także zmian ustawień systemowych,
  2. prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowanie filmów, muzyki, programów komputerowych etc.),
  3. umieszczania w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używania obelżywego języka, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.
 6. Przed opuszczeniem stanowiska należy wylogować się z systemu.
 7. Użytkownik poniesie wszelkie ewentualne koszty związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem działalności użytkownika za pośrednictwem sieci Internet.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny